« back to the search result list(pl)  
3-METYLOBUT-2-ENALICSC: 1294 (Kwiecień 2009)
Senecialdehyd
3,3-Dimetyloakroleina
3-Metylokrotonaldehyd
CAS #: 107-86-8
UN #: 1989
EINECS #: 203-527-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 37°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  Powyżej 37°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej, Senność.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Nudności. Ból brzucha. Uczucie senności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorrskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Działa toksycznie w następstwie wdychania .
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może działać szkodliwie w kontakcie ze skóra.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować reakcję alergiczną skóry
WdychaniaMoże powodować uszkodzenie układu oddechowego.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
3-METYLOBUT-2-ENAL ICSC: 1294
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C5H8O/(H3C)2C=CHCHO
Masa cząsteczkowa: 84.12
Temperatura wrzenia: 136°C
Temperatura topnienia: -20°C
Gęstość : 0.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 11 (dobra)
Prężność par, kPa at 20°C: 0.75
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 37°C
Temperatura samozapłonu: 145°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.8-7
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.53  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na skórę. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Pary działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na układ oddechowy.(,) Co może być przyczyną uszkodzenia tkanek. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018