« back to the search result list(pl)  
TLENEK TRIBUTYLOCYNYICSC: 1282 (Czerwiec 2015)
Tlenek tri-n-butylocyny
CAS #: 56-35-9
UN #: 3020
EINECS #: 200-268-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Bóle skurczowe brzucha. Kaszel. Biegunka. Trudności w oddychaniu. Nudności. Ból gardła. Wymioty. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Skutki oparzenia skóry pojawiają się z opóźnieniem.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Bóle skurczowe brzucha. Biegunka. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować uszkodzenie thymus.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Substancja silnie zanieczyszcza środowisko morskie. 
TLENEK TRIBUTYLOCYNY ICSC: 1282
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. 

Wzór chemiczny: C24H54OSn2
Masa cząsteczkowa: 596.07
Temperatura wrzenia: 180°C
Temperatura topnienia: <-45°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.17 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.20°C: 71.2 (słaba)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.001
Temperatura zapłonu: 190°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.84  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. Wdychanie aerozolu może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na grasicę.(,) Co może spowodować obniżenie funkcji odpornościowych. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C podczas rozpylania. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Sn): 0.1 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 0.2 mg/m3.
(skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: (w przeliczeniu na Sn): 0.02 mg/m3, 0.004 ppm; peak limitation category: I(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym, na przykład w rybach i mięczakach. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53; S: (1/2)-35-36/37/39-45-60-61; Nota: A 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018