« back to the search result list(pl)  
DIKETENICSC: 1280 (Listopad 2019)
But-3-en-3-olid
3-Buteno-beta-lakton
4-Metyleno-2-oksetanon
Keten acetylu
CAS #: 674-82-8
UN #: 2521
EINECS #: 211-617-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 33°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z kwasami, zasadami lub wodą.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z kwasami, zasadami i wodą.  Powyżej 33°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć ditlenek węgla, suchy piasek. NIE stosować wodnych środków gaśniczych. NIE stosować wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku podrażnienia skóry. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warn
UWAGA
Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z kwasami, zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Przewozić tylko w postaci stabilizowanej. 
DIKETEN ICSC: 1280
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja gwałtownie polimeryzuje w wyniku ogrzewania lub pod wpływem kwasów i zasad. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Wzór chemiczny: C4H4O2
Masa cząsteczkowa: 84.1
Temperatura wrzenia: 127°C
Temperatura topnienia: -7°C
Gęstość (w temp.20°C): 1.09 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie w temp.25°C: wolno hydrolizuje
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2-11.7
Prężność par, kPa at 20°C: 1
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.9
Temperatura zapłonu: 33°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 275°C
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.02 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może działać drażniąco na układ oddechowy oczy, skórę,. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Patrz: Adnotacje. 

ADNOTACJE
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność.
Brak wystarczających danych dotyczących wpływu substancji na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018