« back to the search result list(pl)  
KARBENDAZYMICSC: 1277 (Marzec 1998)
Benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu
(1H-Benzimidazol-2-ilo)karbaminian metylu
Karbendazol
Ester metylowy kwasu 1H-benzimidazol-2-ilokarbaminowego
CAS #: 10605-21-7
EINECS #: 234-232-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ KONTAKTU W CZASIE CIĄŻY! UNIKAĆ NARAŻENIA MŁODOCIANYCH I DZIECI!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Unikać wdychania pyłu i mgieł.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zapewnić odpoczynek. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
 
KARBENDAZYM ICSC: 1277
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE KRYSZTAŁY LUB SZARY DO BIAŁEGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
PowoliRozkłada się w kontakcie z zasadami.(,) 

Wzór chemiczny: C9H9N3O2
Masa cząsteczkowa: 191.2
Rozkłada się w temp.302-307
Gęstość : 0.27 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.24°C: 0.0008
Prężność par w temp.20°C: nieistotna
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.49  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja wdychalna): 10 mg/m3; peak limitation category: II(4); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: B; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 5 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 46-60-61-50/53; S: 53-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018