« back to the search result list(pl)  
1,3,5-TRIS(OKSIRANYLOMETYLO)-1,3,5-TRIAZYNO-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONICSC: 1274 (Sierpień 1997)
Izocyjanuran triglicydylu
Izocyjanuran 1,3,5-triglicydylu
1,3,5-Tris(2,3-epoksypropylo)-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
Tris(epoksypropylo)izocyjanuran
CAS #: 2451-62-9
EINECS #: 219-514-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
1,3,5-TRIS(OKSIRANYLOMETYLO)-1,3,5-TRIAZYNO-2,4,6(1H,3H,5H)-TRION ICSC: 1274
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY PROSZEK LUB GRANULAT. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może polimeryzować w wyniku ogrzewania powyżej 120°C przez ponad 12 godzin lub pod wpływem katalizatorów. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu. W stopionej postaci reaguje szybko z pierwszorzędowymi i drugorzędowymi aminami, kwasami karboksylowymi i bezwodnikami, tiolami, fenolami i alkoholami. 

Wzór chemiczny: C12H15N3O6
Masa cząsteczkowa: 297.3
Temperatura topnienia: 95°C
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.9 (produkt techniczny)
Temperatura zapłonu: >170°C c.c. (produkt techniczny)
Temperatura samozapłonu: >200°C (produkt techniczny)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.8 (produkt techniczny) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy, nerki, wątrobę, płuca i przewód pokarmowy.(,) Co może spowodować uszkodzenia tkanek. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.05 mg/m3, jako TWA.
MAK: działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Technical grade of this substance is a mixture of alpha and beta isomers. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 46-23/25-41-43-48/22-52/53; S: 53-45-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018