« back to the search result list(pl)  
2-CYJANOAKRYLAN METYLUICSC: 1272 (Kwiecień 2000)
Ester metylowy kwasu 2-cyjano-2-propenowego
Ester metylowy kwasu 2-cyjanoakrylowego
CAS #: 137-05-3
EINECS #: 205-275-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 79°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 79°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla. NIE stosować wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: osłona twarzy i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Ciecz zabsorbować piaskiem lub innym obojętnym absorbentem. Pozwolić zastygnąć. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W zamykanym pojemniku. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
 
2-CYJANOAKRYLAN METYLU ICSC: 1272
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja szybko polimeryzuje , zwłaszcza pod wpływem wilgoci. Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wytwarzanie toksycznych i drażniących dymów i gazów, w tym tlenków azotu. 

Wzór chemiczny: C5H5NO2 / CH2=C(CN)COOCH3
Masa cząsteczkowa: 111.1
Temperatura wrzenia: 66°C
Temperatura topnienia: -40°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.1
Prężność par, Pa w temp.25°C: 24
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.8
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1
Temperatura zapłonu: 79°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.03 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Pary działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Wdychanie par może spowodować reakcje astmatyczne. Patrz: Adnotacje. Błyskawicznie przykleja się do tkanek biologicznych. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.2 ppm; TLV-STEL1 1 ppm.
TLV: (DSEN); (RSEN).
MAK: 9.2 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi; R: 36/37/38; S: (2)-23-24/25-26 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018