« back to the search result list(pl)  
3-METYLOPENTANICSC: 1263 (Maj 2018)
Dietylometylometan
CAS #: 96-14-0
UN #: 1208 (heksany)
EINECS #: 202-481-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla, wodę.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Zawroty głowy. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zagrożenie aspiracją! Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Biegunka. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Nic nie pić. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych o niskiej temperaturze wrzenia dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych nieplastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Powoduje łagodne podrażnienia skóry
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (< 10°C). NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać ani nie przewozić w pojemnikach z plastiku. 
OPAKOWANIE
 
3-METYLOPENTAN ICSC: 1263
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na tworzywa sztuczne.(,) 

Wzór chemiczny: C6H14 / CH3CH2CH(CH3)CH2CH3
Masa cząsteczkowa: 86.2
Temperatura wrzenia: 63.3°C
Temperatura topnienia: -118°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.66
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, kPa at 20°C: 20.5
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.97
Temperatura zapłonu: <-20°C
Temperatura samozapłonu: 278°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.2-7.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.6 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja i jej pary działają mildly drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Substancja może działać na układ nerwowy . Co może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 500 ppm; TLV-STEL1 1000 ppm.
MAK: 1800 mg/m3, 500 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018