« back to the search result list(pl)  
DIAZOMETANICSC: 1256 (Maj 2018)
Azimetylen
Diazyryna
CAS #: 334-88-3
EINECS #: 206-382-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE narażać na wstrząsy lub tarcie. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu proszku gaśniczego, ditlenku węgla.  Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Ból głowy. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Nudności. Wymioty. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry. Uczucie pieczenia. W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. 
Oczy Uczucie pieczenia. Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia. Utrata wzroku. W ZETKNIĘCIU Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. Keep rinsing during transport for medical attention. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Unlikely under occupational conditions. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Wentylacja. Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wdychanie grozi śmiercią.
Może powodować raka.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE należy przechowywać roztworów diazometanu. Patrz: Adnotacje. 
OPAKOWANIE
 
DIAZOMETAN ICSC: 1256
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
YELLOW GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Może wybuchnąć podczas ogrzewania w temp. 100°C lub w kontakcie z chropowatymi powierzchniami, a także jeśli zanieczyszczenia znajdują się w nierozcieńczonej cieczy lub w stężonym roztworze, jak również w warunkach wysokiej intensywności oświetlenia. W kontakcie z metalami alkalicznymi i siarczanem wapnia powoduje wybuch. 

Wzór chemiczny: CH2N2
Masa cząsteczkowa: 42.04
Temperatura wrzenia: -23°C
Temperatura topnienia: -145°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.45
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.4
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 100°C (wybuch)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.00 (szacowana wartość)
Prężność par, kPa at 25°C: 520  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) bardzo żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc. Wdychanie par może spowodować reakcje podobne do astmy (RADS). Patrz: Adnotacje. W postaci cieczy może spowodować odmrożenia. Narażenie na substancję w stężeniach przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.2 ppm.
TLV: A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Because of its toxicity and its explosive nature, diazomethane is freshly prepared in situ and used in solution of ether or dioxane.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe podanie odpowiedniego sprayu przez lekarza lub osoby upoważnione.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Brak związku pomiędzy zapachem a wartością normatywu higienicznego.
The recommendations on this Card also apply to concentrated solutions of diazomethane. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45; S: 53-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018