« back to the search result list(pl)  
CHLORAN(VII) AMONUICSC: 1255 (Czerwiec 2006)
Sól amonowa kwasu nadchlorowego
CAS #: 7790-98-9
UN #: 1442
EINECS #: 232-235-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Patrz: Adnotacje.  Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Ryzyko pożaru i wybuchu.  NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi, czynnikami redukującymi i materiałami organicznymi.  NIE wystawiać na działanie gorąca, NIE narażać na wstrząsy lub tarcie.  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Nudności. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami oraz metalami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
CHLORAN(VII) AMONU ICSC: 1255
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Może ulec rozkładowi podczas uderzenia, tarcia, wstrząsu lub ogrzewania.(,) Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi i metalami. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym amoniaku i chlorowodoru. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: NH4ClO4
Masa cząsteczkowa: 117.5
Rozkłada się w temp.>200
Patrz: Adnotacje.
Gęstość : 1.95 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 20  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Aerozol działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na tarczycę.(,) Co może być przyczyną zmniejszenia stężenia hormonów tarczycy. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na skorupiaki. 

ADNOTACJE
Different decomposition temperatures are given in the literature, and the unstabilized substance may explode on heating.
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały dostatecznie zbadane.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O; R: 9-44; S: (2)-14-16-27-36/37; Nota: G 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018