« back to the search result list(pl)  
HEKSAFLUOREK URANUICSC: 1250 (Czerwiec 2011)
Fluorek uranu (VI)
CAS #: 7783-81-5
UN #: 2978
EINECS #: 232-028-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        NIE stosować wody. Użyć proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować system zamknięty, wentylację i ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Na oparzoną skórę nanieść glukonian wapnia. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Ból gardła. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Suchych szczelnychZebrać próżniowo przy pomocy specjalistycznego sprzętu (patrz: Adnotacje) lub ostrożnie zamieść do pojemników. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Powoduje uszkodzenie przewdodu oddechowego. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 7; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1 i 8 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z kwasami oraz związkami organicznymi. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
HEKSAFLUOREK URANU ICSC: 1250
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE DO BIAŁYCH ROZPŁYWAJĄCE SIĘ POD WPŁYWEM WILGOCI KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów fluorowodoru (patrz: ICSC 0283). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą, mocnymi kwasami oraz związkami organicznymi.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: UF6
Masa cząsteczkowa: 352.0
Temperatura sublimacji: 56°C
Względna gęstość (woda = 1): 5.1
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 20°C: 14.2  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe i skutki układowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja żrąca. Wdychanie może spowodować ciężki obrzęk krtani. Co może spowodować asfiksję (zamartwicę). Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. Narażenie może spowodować ciężkie uszkodzenie płuc. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Możliwość wystąpienia skutków skumulowanych. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as U): 0.2 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 0.6 mg/m3.
A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The health effects on this card apply to uranium hexafluoride of low radiologic activity.
NIGDY nie używać domowego odkurzacza do usuwania substancji, użyć tylko specjalistycznego sprzętu.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Shipping name: UN 2978: radioactive material, uranium hexafluoride, non fissile or fissile-excepted; UN 2977: radioactive material, uranium hexafluoride, fissile. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 26/28-33-51/53; S: (1/2)-20/21-45-61; Nota: A 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018