« back to the search result list(pl)  
RODICSC: 1247 (Październik 2004)
CAS #: 7440-16-6
EINECS #: 231-125-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
ROD ICSC: 1247
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SZARY DO CZARNEGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z halogenami.(,) To generuje zagrożenie pożarem. Rod jest substancją katalityczną i w kontakcie z wieloma substancjami organicznymi i nieorganicznymi może wchodzić w reakcje, powodując zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: Rh
Masa atomowa: 102.9
Temperatura wrzenia: 3695°C
Temperatura topnienia: 1965°C
Gęstość : 12.4 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne . 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 1 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Skutki zdrowotne narażenia na działanie substancji nie zostały dostatecznie zbadane.
Recommendations in this card do not apply to water-soluble rhodium compounds. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018