« back to the search result list(pl)  
5·HYDRAT ARSENIANU(III) ŻELAZA(III)ICSC: 1241 (Kwiecień 2017)
CAS #: 63989-69-5
UN #: 1607

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Osłabienie. Patrz: Spożycie.  Stosować system zamknięty, wentylację lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Biegunka. Nudności. Wymioty. Objawy narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać próżniowo przy pomocy specjalistycznego sprzętu (patrz: Adnotacje) lub ostrożnie zamieść do pojemników. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie grozi śmiercią.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować raka.
Powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych.
Powoduje uszkodzenie narządów (narządów wewnętrznych ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
5·HYDRAT ARSENIANU(III) ŻELAZA(III) ICSC: 1241
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BRĄZOWY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów arsenu i żelaza. 

Wzór chemiczny: As2Fe2O6.Fe2O3. 5H2O
Masa cząsteczkowa: 607.3
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na przewód pokarmowy, wątrobę, skórę i układ nerwowy.(,) Co może spowodować ciężkie zapalenie żołądka i jelit, zwyrodnieniowe uszkodzenie wątroby, zapalenie skóry, zaburzenia czynności nerek i neuropatie. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może zostać osiagnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry, zasinienie skóry i nadmierne rogowacenie. Substancja może działać na układ nerwowy, wątrobę, układ sercowo-naczyniowy i układ oddechowy.(,) Co może być przyczyną neuropatii, zwyrodnieniowego uszkodzenie wątroby i zmian skórnych. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as As): 0.01 mg/m3, jako TWA; A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: (w przeliczeniu na As): wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A.
EU-OEL: (frakcja wdychalna): 0.01 mg/m3 jako TWA; (patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na rośliny, jakość powietrza i jakość wody. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
NIGDY nie używać domowego odkurzacza do usuwania substancji, użyć tylko specjalistycznego sprzętu.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy zatrucia pojawiają się dopiero 0,5 do kilku godzin.
See ICSC 0013 and ICSC 0378.
For the copper smelting sector, the EU OEL value shall apply from 11 July 2023. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23/25-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61; Nota: A, 1 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018