« back to the search result list(pl)  
1,1,2,2,-TETRABROMOETANICSC: 1235 (Październik 2004)
Tetrabromek acetylenu
Tetrabromoacetylen
sym-Tetrabromoetan
CAS #: 79-27-6
UN #: 2504
EINECS #: 201-191-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Ból brzucha.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą suchego piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
1,1,2,2,-TETRABROMOETAN ICSC: 1235
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTA CIĘŻKA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym bromku karbonylu i bromowodoru. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) Działa niszcząco na niektóre metale, takie jak aluminium, magnez i cynk.(,) Działa niszcząco na niektóre tworzywa sztuczne, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: C2H2Br4 / Br2CHCHBr2
Masa cząsteczkowa: 345.7
Temperatura wrzenia: 243.5°C
Temperatura topnienia: 0°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.96
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.24°C: 5.32
Względna gęstość par (powietrze = 1): 11.9
Temperatura samozapłonu: 335°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.8  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy i wątrobę.(,) Co może spowodować zaburzenia czynnościowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Muthmann's liquid is another synonym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+; R: 26-36-52/53; S: (1/2)-24-27-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018