« back to the search result list(pl)  
TRIFLUOREK AZOTUICSC: 1234 (Październik 2004)
Fluorek azotu
Trifluoroamina
Trifluoroamoniak
Perfluoroamoniak
CAS #: 7783-54-2
UN #: 2451
EINECS #: 232-007-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.    NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami redukującymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra     Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 
Oczy   Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.2; Ryzyko Dodatkowe UN: 5.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz reduktorami. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
TRIFLUOREK AZOTU ICSC: 1234
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym fluorku. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z amoniakiem, tlenkiem węgla, diboranem, wodorem, siarkowodorem, metanem oraz tetrafluorohydrazyną.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. Działa niszcząco na metale.(,) Ulega rozkładowi pod wpływem iskry elektrycznej . 

Wzór chemiczny: NF3
Masa cząsteczkowa: 71.0
Temperatura wrzenia: -129°C
Temperatura topnienia: -208.5°C
Względna gęstość (woda = 1): patrz: Adnotacje
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 2.45 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę i nerki.(,) Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować fluorozy. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 10 ppm.
TLV: DSB 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Density of the liquid at boiling point: 1.885 kg/l.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Methemoglobinemia has been observed in animals, but relevance to humans is unclear.
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym.
Wear protective equipment during this operation.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018