« back to the search result list(pl)  
2-WINYLOPIRYDYNAICSC: 1232 (Kwiecień 2000)
2-Etenylopirydyna
alfa-Winylopirydyna
CAS #: 100-69-6
UN #: 3073
EINECS #: 202-879-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 32°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Ryzyko pożaru i wybuchu. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 32°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. NIE narażać na wstrząsy lub tarcie.  Użyć proszek gaśniczy, pianę AFFF, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Nudności. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Poważne oparzenia skóry. Ból. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3 i 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
2-WINYLOPIRYDYNA ICSC: 1232
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja gwałtownie polimeryzuje. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów cyjanku i tlenków azotu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C7H7N / H2C=CHC5H4N
Masa cząsteczkowa: 105.14
Temperatura wrzenia: 159-160°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.00
Rozpuszczalność w wodzie: umiarkowana
Prężność par, kPa at 44.5°C: 1.33
Temperatura zapłonu: 42°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.39  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na skórę.(,) Co może spowodować opóźnione objawy oparzenia. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018