« back to the search result list(pl)  
1,3,5,7-TETRAAZAADAMANTANICSC: 1228 (Sierpień 2002)
Heksametylenotetraamina
Metenamina
Heksamina
Urotropina
1,3,5,7-Tetraazatricyklo(3.3.1.1(3,7))dekan
CAS #: 100-97-0
UN #: 1328
EINECS #: 202-905-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
 
1,3,5,7-TETRAAZAADAMANTAN ICSC: 1228
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
HIGROSKOPIJNE BEZBARWNE KRYSZTAŁY LUB BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym formaldehydu, amoniaku, cyjanowodoru i tlenków azotu. Roztwór wodny jest słabą zasadą. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami.(,) Działa niszcząco na aluminium i cynk.(,) 

Wzór chemiczny: C6H12N4
Masa cząsteczkowa: 140.2
Temperatura sublimacji: ~260°C
Gęstość : 1.33 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: dobra
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.9
Temperatura zapłonu: 250°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 390°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -2.84  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (inhalable fraction and vapour): 1 mg/m3, jako TWA; (DSEN); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The substance may release formaldehyde.
See ICSC 0695.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, Xn; R: 11-42/43; S: (2)-16-22-24-37 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018