« back to the search result list(pl)  
2-HYDROKSY-1,2-DIFENYLOETANONICSC: 1214 (Październik 2004)
Benzoina
2-Hydroksy-2-fenyloacetofenon
Karbinol benzoilofenylowy
CAS #: 119-53-9
EINECS #: 204-331-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.        Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Myć ręce przed jedzeniem.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
2-HYDROKSY-1,2-DIFENYLOETANON ICSC: 1214
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE DO ŻÓŁTYCH KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: C14H12O2 / C6H5COCH(OH)C6H5
Masa cząsteczkowa: 212.2
Temperatura wrzenia w 102.4kPa: 344°C
Temperatura topnienia: 137°C
Gęstość : 1.31 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 0.03
Prężność par, Pa w temp.136°C: 133  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne . 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak uciażliwe stężenie pyłu w powietrzu może być szybko osiągnięte. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Substancja jest palna, ale temperatura zapłonu substancji nie została wymieniona w piśmiennictwie. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018