« back to the search result list(pl)  
CYNK, PROSZEK (piroforyczny)ICSC: 1205 (Listopad 2019)
Niebieski proszek
Merylit
CAS #: 7440-66-6
UN #: 1436 (cynk w proszku lub cynk w pyle)
EINECS #: 231-175-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. Może ulec samorzutnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z wodą lub substancjami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi, kwasami, zasadami, wodą i niezgodnymi substancjami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować wody. NIE stosować piany gaśniczej, ditlenku węgla. NIE stosować innych środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu substancji z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Metaliczny smak w ustach. Ból gardła. Kaszel. Osłabienie. Gorączka. See Effects of short-term exposure.  Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. Patrz: Adnotacje. 
Skóra Nie oczekuje się objawów ostrych.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Rozsypaną substancję zmieść do suchych pojemników z pokrywą. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
W kontakcie z wodą wytwarza łatwopalne gazy, które mogą zapalić się spontanicznie.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 4.2 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi oraz : patrz Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
CYNK, PROSZEK (piroforyczny) ICSC: 1205
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SZARY DO NIEBIESKIEGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Silnie rozdrobniona, zapala się w powietrzu. Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Zagrożenia chemiczne
Przy spalaniu tworzą się dymy tlenku cynku. Patrz: Adnotacje. Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. Reaguje gwałtownie z(ze) utleniaczami, kwasami i zasadami. (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z siarką, chlorowcowanymi węglowodorami oraz wieloma innymi substancjami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: Zn
Masa atomowa: 65.4
Temperatura wrzenia: 907°C
Temperatura topnienia: 419°C
Gęstość : 7.1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Temperatura samozapłonu: 460°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne oczu i dróg oddechowych. Wdychanie the respirable fraction może spowodować gorączkę metaliczną. Co może spowodować influenza-like symptoms. Skutki narażenia mogą być opóźnione aż do 48h w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku lub oparów/ dymów. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne może mieć wpływ na płuca. Co może być przyczyną ograniczeń w funkcjonowaniu płuc. 


Normatywy Higieniczne
MAK: (as Zn, frakcja respirabilna): 0.1 mg/m3; peak limitation category: I(4); (as Zn, frakcja wdychalna): 2 mg/m3; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C; (DFG 2019) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
Dymy tlenku cynku powstałe podczas spalania mogą powodować gorączkę metaliczną (patrz ICSC 0208).
Objawy gorączki metalicznej pojawiają się dopiero po upływie kilku godzin.
Cynk może zawierać śladowe ilości arsenu; podczas powstawnia wodoru może również tworzyć się toksyczny gaz arsenowodór (patrz ICSC0001 i ICSC0222).
Stabilizowany proszek cynku: Substancja palna stała, numer UN: 3077, klasa zagrożeń: 9, grupa pakowania: III; GHS: Ostrzeżenie, H400, H410. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
H250; H260; H400 / H400; H410 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018