« back to the search result list(pl)  
TRITLENEK SIARKIICSC: 1202 (Październik 2002)
Bezwodnik siarkowy (VI)
CAS #: 7446-11-9
UN #: 1829
EINECS #: 231-197-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z zasadami, substancjami palnymi, czynnikami redukującymi lub wodą.  NIE dopuszczać do kontaktu z zasadami, substancjami palnymi, czynnikami redukującymi i wodą.    NIE stosować wodnych środków gaśniczych. NIE stosować wody. W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Ból gardła. Świszczący oddech. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Poważne oparzenia skóry. Ból. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Nudności. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Zwrócić się o pomoc medyczną . Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Pozostałość zaabsorbować za pomocą suchego piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W suchym miejscu. W temperaturze od 17°C do 25°C 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Hermetyczne. 
TRITLENEK SIARKI ICSC: 1202
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
DYMIĄCA HIGROSKOPIJNA BEZBARWNA CIECZ LUB BEZBARWNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. Patrz: Adnotacje. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi i związkami organicznymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą oraz wilgocią powietrza.(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu siarkowego. Roztwór wodny jest mocnym kwasem. Reaguje gwałtownie z zasadami i działa korodująco na metale. Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: SO3
Masa cząsteczkowa: 80.1
Temperatura wrzenia: 45°C
Temperatura topnienia: patrz: Adnotacje
Względna gęstość (woda = 1): 1.9
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par: patrz: Adnotacje
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.8
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.2-2 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na aerozol może mieć wpływ na płuca. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na aerozol może mieć wpływ na zęby. Co może być przyczyną uszkodzenia zębów. Mgły mocnych kwasów nieorganicznych zawierające substancję są rakotwórcze dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
NIGDY nie wlewać wody do substancji; w celu rozpuszczenia lub rozcieńczenia substancji, powoli dodawać ją do wody.
When the alpha form melts it takes the gamma form, and vapor pressure rises dramatically with a hazard of explosion.
Melting point is 62, 33 and 17°C for alpha, beta and gamma forms.
Vapour pressure is 9.7, 45.9 and 57.7 kPa at 25°C for alpha, beta and gamma forms. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018