« back to the search result list(pl)  
(EPOKSYETYLO)BENZENICSC: 1201 (Kwiecień 2006)
1,2-Epoksyetylobenzen
Tlenek styrenu
7,8-Tlenek styrenu
Tlenek fenyloetylenu
Oksiran fenylu
Epoksyd styrenu
Tlenek styrylu
CAS #: 96-09-3
EINECS #: 202-476-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 76°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z kwasami i zasadami.  Powyżej 76°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Utrata przytomności. Wymioty.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ciecz palna
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje podrażnienie oczu.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
Może powodować raka. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z kwasami, zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
(EPOKSYETYLO)BENZEN ICSC: 1201
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO JASNOŻÓŁTEJ CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania powyżej temperatury zapłonu, pod wpływem kwasów i zasad. 

Wzór chemiczny: C8H8O / C6H5CHCH2O
Masa cząsteczkowa: 120.2
Temperatura wrzenia: 194°C
Temperatura topnienia: -36.7°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.05
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.3 (słaba)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 40
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.30
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.001
Temperatura zapłonu: 76°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 498°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.1-22
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.61  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1 ppm.
TLV: (skin); (DSEN); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-21-36; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018