« back to the search result list(pl)  
AZOT (GAZ SPRĘŻONY)ICSC: 1198 (Marzec 1999)
CAS #: 7727-37-9
UN #: 1066
EINECS #: 231-783-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Utrata przytomności. Osłabienie. Duszenie się Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra      
Oczy      
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.2 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
AZOT (GAZ SPRĘŻONY) ICSC: 1198
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNY BEZBARWNY SPRĘŻONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: N2
Masa cząsteczkowa: 28.01
Temperatura wrzenia: -196°C
Temperatura topnienia: -210°C
Rozpuszczalność w wodzie: słaba
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.97  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Patrz: Adnotacje 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018