« back to the search result list(pl)  
SIARCZAN(VI) MAGNEZUICSC: 1197 (Listopad 2010)
CAS #: 7487-88-9
EINECS #: 231-298-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Unikać wdychania pyłu.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra     Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
 
SIARCZAN(VI) MAGNEZU ICSC: 1197
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
HIGROSKOPIJNE BEZWONNE BIAŁE KRYSZTAŁY LUB PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków siarki. 

Wzór chemiczny: MgSO4
Masa cząsteczkowa: 120.4
Rozkłada się w temp.1124
Gęstość : 2.66 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 30 (dobra) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko , zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Magnesium sulfate heptahydrate is also known as Epsom salt or bitter salt.
Other CAS numbers: 14168-73-1 (monohydrate); 17830-05-6 (dihydrate); 15320-30-6 (trihydrate); 15244-29-8 (tetrahydrate); 17830-17-0 (pentahydrate); 17830-18-1 and 13778-97-7 (hexahydrate); 10034-99-8 (heptahydrate); 22189-08-8 (x-hydrate). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018