« back to the search result list(pl)  
WĘGLAN WAPNIAICSC: 1193 (Czerwiec 2012)
Sól wapniowa kwasu węglowego
CAS #: 471-34-1
EINECS #: 207-439-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Unikać wdychania pyłu. Stosować wyciąg miejscowy.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

Brak klasyfikacji zagrożeń według kryteriów GHS 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z kwasami, aluminium, solami amonowymi, fluorem oraz magnezem. 
OPAKOWANIE
 
WĘGLAN WAPNIA ICSC: 1193
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY PROSZEK LUB GRANULAT. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 825°C .(,) Co powoduje wytwarzanie żrących dymów tlenku wapnia. (W)wchodzi w reakcję z kwasami, aluminium, solami amonowymi, fluorem oraz magnezem.(,) 

Wzór chemiczny: CaCO3
Masa cząsteczkowa: 100.1
Rozkłada się w temp.825
Gęstość : 2.8 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.25°C: 14 (bardzo słaba) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne dróg oddechowych i oczu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Przeprowadzone badania nie wykazały szkodliwości tej substancji dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
Calcium carbonate exists in nature as mineral aragonite and calcite (as in limestone, chalk and marble). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018