« back to the search result list(pl)  
SIARCZAN(VI) ALUMINIUMICSC: 1191 (Listopad 2010)
Trisiarczan (VI) diglinu
CAS #: 10043-01-3
EINECS #: 233-135-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Unikać wdychania pyłu. Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do plastikowych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
UWAGA
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z zasadami oraz silnymi utleniaczami. W suchym miejscu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
 
SIARCZAN(VI) ALUMINIUM ICSC: 1191
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNE BIAŁE HIGROSKOPIJNE BŁYSZCZĄCE KRYSZTAŁY LUB PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków siarki. (W)wchodzi w reakcję z zasadami.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Co powoduje wytwarzanie ciepła. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym tlenków siarki. Roztwór wodny jest kwasem o średniej mocy. Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) 

Wzór chemiczny: Al2S3O12 / Al2(SO4)3
Masa cząsteczkowa: 342.1
Rozkłada się w temp.770
Gęstość : 2.71 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: dobra
Patrz: Adnotacje. 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może zostać osiagnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Occurs in nature as the mineral alunogenite.
Other CAS numbers: 16828-12-9 (14-hydrate); 16828-11-8 (16-hydrate); 7784-31-8 (18-hydrate); 17927-65-0 (x-hydrate).
Aluminium sulfate hydrolizes in water forming sulfuric acid and heat. Literature values for solubility of the substance are very different due to hydrolyzation process. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018