« back to the search result list(pl)  
4-WINYLOCYKLOHEKSENICSC: 1177 (Listopad 2019)
4-Etenylo-1-cykloheksen
Cykloheksenyloetylen
CAS #: 100-40-3
UN #: 1993
EINECS #: 202-848-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Zagrożenie aspiracją!  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Skonsultować się z ekspertem! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą suchego piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa drażniąco na skórę
Podejrzewa się, że powoduje raka
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z utleniaczami. W chłodnym miejscu (<25°C). Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne. 
4-WINYLOCYKLOHEKSEN ICSC: 1177
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Pary dobrze mieszają się z powietrzem i tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. 

Zagrożenia chemiczne
Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C6H9CH=CH2 / C8H12
Masa cząsteczkowa: 108.2
Temperatura wrzenia: 128°C
Temperatura topnienia: -109°C
Gęstość : 0.83 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.25°C: 50 (praktycznie nierozpuszczalna)
Prężność par, kPa at 25°C: 2.1
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.7
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.09
Temperatura zapłonu: 16°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 269°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.8-9.1
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.93
Lepkość: 0.84 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy. W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm.
TLV: A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym, na przykład w rybach. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
H351 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018