« back to the search result list(pl)  
GLIOKSAL (40% roztwór)ICSC: 1162 (Lipiec 2003)
1,2-Etanodion
Diformyl
Etanodial
Aldehyd szczawiowy
CAS #: 107-22-2
EINECS #: 203-474-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć ditlenek węgla, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: osłona twarzy i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
GLIOKSAL (40% roztwór) ICSC: 1162
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO JASNOŻÓŁTEJ CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Roztwór wodny jest słabym kwasem. 

Wzór chemiczny: C2H2O2 / OHCCHO
Masa cząsteczkowa: 58.0
Temperatura wrzenia: 104°C
Temperatura topnienia: -14°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.27
Prężność par, kPa at 20°C: 2.4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.27
Temperatura zapłonu: >100°C
Temperatura samozapłonu: 285°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.85  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli lub par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.1 mg/m3, jako TWA; (SEN); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The substance is also commercially available as a crystalline dihydrate (80% glyoxal).
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 20-36/38-43-68; S: (2)-36/37; Nota: B 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018