« back to the search result list(pl)  
TEPPICSC: 1158 (Kwiecień 2017)
Pirofosforan (V) tetraetylu
Ester tetraetylowy kwasu difosforowego
Difosforan tetraetylu
CAS #: 107-49-3
UN #: 3018
EINECS #: 203-495-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. Preparaty ciekłe zawierające rozpuszczalniki organiczne mogą być łatwopalne. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu jeśli preparaty zawierają łatwopalne/wybuchowe rozpuszczalniki.  NIE używać otwartego ognia.    Użyć dużych ilości wody, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! UNIKAĆ NARAŻENIA MŁODOCIANYCH I DZIECI! PIERWSZA POMOC: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Zwężenie źrenic, skurcze mięśni, nadmierne ślinienie się. Pocenie się. Trudności w oddychaniu. Kaszel. Osłabienie. Bóle skurczowe brzucha. Biegunka. Nudności. Wymioty. Zaburzenia koordynacji ruchów. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Opuścić natychmiast strefę narażenia. Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra ŁATWO SIĘ WCHŁANIA! Zaczerwienienie. Ból. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Patrz: Adnotacje. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Patrz: Adnotacje. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego, ale nie w przypadku, gdy występują drgawki. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych niemetalowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Grozi śmiercią w następstwie połknięcia lub w kontakcie ze skórą
Działa drażniąco na skórę i oczy
Powoduje uszkodzenie układu nerwowego.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W suchym miejscu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
TEPP ICSC: 1158
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA HIGROSKOPIJNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 170°C .(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego gazu (etylenu), I i toksycznych dymów, w tym tlenków fosforu. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) Substancja jest żrąca dla większości metali. 

Wzór chemiczny: C8H20O7P2 / (C2H5O)2-PO-O-PO-(OC2H5)2
Masa cząsteczkowa: 290.2
Gęstość : 1.18 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: dobra
Prężność par, Pa w temp.20°C: 2
Względna gęstość par (powietrze = 1): 10
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: >110°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.94  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy poprzez hamowanie aktywności cholinesterazy.(,) Patrz: Ostre Zagrożenia / Objawy. Co może spowodować drgawki, niewydolność oddechową, niewydolność serca i śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C , znacznie szybciej podczas rozpylania. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Inhibitor cholinesterazy. Możliwość wystąpienia skutków skumulowanych. Patrz Narażenie Ostre/Objawy 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja inhalacyjna): 0.01 mg/m3, jako TWA; (skin); DSB.
MAK: 0.060 mg/m3, 0.005 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na ssaki, ptaki i pszczoły. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, N; R: 27/28-50; S: (1/2)-36/37/39-38-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018