« back to the search result list(pl)  
ACETOFENONICSC: 1156 (Kwiecień 2017)
1-Fenyloetanon
Keton fenylowo-metylowy
Acetylobenzen
CAS #: 98-86-2
EINECS #: 202-708-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 77°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 77°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Zawroty głowy. Senność.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może działać szkodliwie w kontakcie ze skóra.
Działa drażniąco na oczy 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz mocnymi zasadami. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
ACETOFENON ICSC: 1156
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ LUB BIAŁE O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z materiałami utleniającymi oraz mocnymi zasadami.(,) To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Wzór chemiczny: C8H8O / C6H5COCH3
Masa cząsteczkowa: 120.1
Temperatura wrzenia: 202°C
Temperatura topnienia: 20°C
Gęstość : 1.03 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.6 (słaba)
Prężność par, kPa at 15°C: 0.133
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1
Temperatura zapłonu: 77°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 535°C
Granice stężeń wybuchowych, % obj. w powietrzu: 1 - 5.2 (szacowana wartość)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.58  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 10 ppm 

ŚRODOWISKO
Environmental effects of the substance have been adequately investigated, but no significant effects have been found. 

ADNOTACJE
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 22-36; S: (2)-26 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018