« back to the search result list(pl)  
DIMETOKSYMETANICSC: 1152 (Kwiecień 2017)
Metylal
Formal
Dimetyloacetal formaldehydu
CAS #: 109-87-5
UN #: 1234
EINECS #: 203-714-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z mocnymi czynnikami utleniąjacymi lub mocnymi zasadami.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z silnymi czynnikami utleniającymi i mocnymi zasadami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć rozproszone prądy wodne, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla, pianę odporną na alkohol.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Ból gardła. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par organicznych o niskiej temperaturze wrzenia, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać piaskiem lub innym materiałem niepalnym. Zebrać wyciekającą ciecz do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa drażniąco na oczy
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz mocnymi zasadami. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne. 
DIMETOKSYMETAN ICSC: 1152
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
WYSOKO-LOTNA, BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki w kontakcie z powietrzem. Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi zasadami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C3H8O2 / CH2-(OCH3)2
Masa cząsteczkowa: 76.1
Temperatura wrzenia: 42°C
Temperatura topnienia: -105°C
Gęstość : 0.86 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 28.5 (dobra)
Prężność par, kPa at 20°C: 42.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.7
Temperatura zapłonu: -31°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 235°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.2 - 19.9
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.18  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować utratę świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1000 ppm.
MAK: 1600 mg/m3, 500 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Environmental effects of the substance have been adequately investigated, but no significant effects have been found. 

ADNOTACJE
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć.
Methylal is metabolized to methanol and formaldehyde and may exhibit the same toxic reactions as these compounds.
See ICSCs 0057 and 0275. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018