« back to the search result list(pl)  
2,4,6-TRICHLOROFENOLICSC: 1122 (Listopad 2019)
CAS #: 88-06-2
UN #: 2020
EINECS #: 201-795-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        Użyć pianę gaśniczą, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku), wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. W celu usunięcia substancji użyć glikolu polietylenowego 300 lub oleju roślinnego. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Wymioty. Uczucie pieczenia. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Podejrzewa się, że powoduje raka
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
2,4,6-TRICHLOROFENOL ICSC: 1122
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE DO ŻÓŁTYCH KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru i chloru. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C6H3Cl3O / C6H2Cl3OH
Masa cząsteczkowa: 197.5
Temperatura wrzenia: 246°C
Temperatura topnienia: 69°C
Gęstość (w temp.25°C): 1.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 0.8 (bardzo słaba)
Prężność par, Pa w temp.76.5°C: 133
Temperatura zapłonu: 99°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.7  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas jej rozdrabniania. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry, w tym trądzik chlorowy. Substancja może działać na wątrobę.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Nowotwory wykryte u zwierząt doświadczalnych, mogą nie mieć odniesienia do ludzi. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Some technical products may contain highly toxic impurities including polychlorinated dibenzo-p-dioxins and furans.
See ICSCs 0588, 0589, 0590 and 879. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
H302; H315; H319; H351; H400; H410 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018