« back to the search result list(pl)  
CHLORAN(I) SODU (ROZTWÓR ZAWIERAJĄCY >10% AKTYWNEGO CHLORU)ICSC: 1119 (Kwiecień 2017)
Podchloryn sodu
Tlenochlorek sodu
CAS #: 7681-52-9
UN #: 1791
EINECS #: 231-668-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Wymioty. Zapaść lub wstrząs. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych niemetalowych pojemników. Następnie zmyć dużą ilością wody. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

correnviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: II, III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami, kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
CHLORAN(I) SODU (ROZTWÓR ZAWIERAJĄCY >10% AKTYWNEGO CHLORU) ICSC: 1119
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KLAROWNY, LEKKO ŻÓŁTY ROZTWÓR O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z kwasami.(,) Rozkłada się pod wpływem światła.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym chloru (patrz: ICSC 0126). Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Roztwór wodny jest mocną zasadą. Reaguje gwałtownie z kwasami i działa korodująco. Działa niszcząco na miedź i jej związki i metale lekkie.(,) 

Wzór chemiczny: NaClO
Masa cząsteczkowa: 74.4
Temperatura topnienia: -30 - -20°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.21 (14% roztwór wodny)
Gęstość (w temp.20°C): 1.20 - 1.25 g/ml
Prężność par, kPa at 20°C: 2 - 2.5
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 293 (dobra) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę, drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
Household bleaches usually contain about 5% sodium hypochlorite (about pH11, irritant), and more concentrated bleaches contain 10-15% sodium hypochlorite (about pH13, corrosive).
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Also consult ICSC #0482 (Sodium hypochlorite, active chlorine <10%). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C, N; R: 31-34-50; S: (1/2)-28-45-50-61; Nota: B 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018