« back to the search result list(pl)  
CHLORAN(V) SODUICSC: 1117 (Listopad 2023)
Sól sodowa kwasu chlorowego (V)
CAS #: 7775-09-9
UN #: 1495
EINECS #: 231-887-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi, substancjami palnymi, czynnikami redukującymi i materiałami organicznymi.  NIE narażać na wstrząsy lub tarcie.  Użyć dużych ilości wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Patrz: Spożycie.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Kaszel. Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Biegunka. Zasinienie ust, paznokci i skóry. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circlecancer;health hazexcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje uszkodzenie krwi i nerek. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami oraz materiałami niezgodnymi. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
CHLORAN(V) SODU ICSC: 1117
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
HIGROSKOPIJNE BEZWONNE BEZBARWNE DO BIAŁYCH KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Działa niszcząco na cynk i stal.(,) Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi i mocnymi kwasami. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z wieloma materiałami organicznymi.(,) Co powoduje wytwarzanie mieszanin wrażliwych na wstrząsy. To generuje zagrożenie wybuchowe. Rozkłada się powyżej 300°C .(,) Co powoduje wytwarzanie tlenu, który zwiększa ryzyko pożaru. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów chloru. 

Wzór chemiczny: NaClO3
Masa cząsteczkowa: 106.44
Rozkłada się w temp.± 300
Temperatura topnienia: 248°C
Gęstość : 2.5 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 1000 (freely soluble)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -7.18 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Substancja może szkodliwie działać na nerki.(,) Co może spowodować zaburzenia czynności nerek. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na tarczycę.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Nie dopuszczać do uwalniania substancji, ze względu na jej trwałość w środowisku. 

ADNOTACJE
Staje się wrażliwa na wstrząsy, jeśli zanieczyszczona jest substancjami organicznymi.
Marketed formulations contain a flame retardant.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018