« back to the search result list(pl)  
CHLORAN(V) SODUICSC: 1117 (Październik 1999)
Sól sodowa kwasu chlorowego (V)
CAS #: 7775-09-9
UN #: 1495
EINECS #: 231-887-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu.  NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi, substancjami palnymi, czynnikami redukującymi i materiałami organicznymi.    Użyć dużych ilości wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Zasinienie warg, paznokci i skóry. Bóle skurczowe brzucha. Dezorientacja. Drgawki. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Utrata przytomności.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Skrócony oddech (zadyszka). Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
CHLORAN(V) SODU ICSC: 1117
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNE, BEZBARWNE KRYSZTAŁY LUB BIAŁY GRANULAT. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 300°C .(,) Co powoduje wytwarzanie tlenu, który zwiększa ryzyko pożaru, I i toksycznych dymów (chloru). Zwiększa to zagrożenie pożarem. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z wieloma materiałami organicznymi.(,) Co powoduje wytwarzanie mieszanin wrażliwych na wstrząsy. To generuje zagrożenie wybuchowe. Działa niszcząco na cynk i stal.(,) 

Wzór chemiczny: NaClO3
Masa cząsteczkowa: 106.44
Rozkłada się w temp.~300
Temperatura topnienia: 248°C
Gęstość : 2.5 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 100  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Substancja może szkodliwie działać na nerki.(,) Co może spowodować zaburzenia czynności nerek. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
The substance is entirely decomposed at temperature higher than 300°C.
Staje się wrażliwa na wstrząsy, jeśli zanieczyszczona jest materiałami organicznymi.
Marketed formulations contain a flame retardant.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, Xn, N; R: 9-22-51/53; S: (2)-13-17-46-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018