« back to the search result list(pl)  
DICHLOROFLUOROMETANICSC: 1106 (Październik 1999)
Dichloromonofluorometan
Freon 21
HCFC 21
CAS #: 75-43-4
UN #: 1029
EINECS #: 200-869-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Dezorientacja. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.2 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. 
OPAKOWANIE
 
DICHLOROFLUOROMETAN ICSC: 1106
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY GAZ LUB SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie żrących i bardzo toksycznych dymów (chlorowodóru - patrz: ICSC 0163, fluorowodóru - patrz: ICSC 0283 i fosgenu - patrz: ICSC 0007). (W)wchodzi w reakcję z sproszkowanym aluminium, cynkiem oraz magnezem.(,) (W)wchodzi w reakcję z kwasami oraz kwaśnymi dymami.(,) Co powoduje wydzielanie się bardzo toksycznych dymów chlorków i fluorków. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: CHCl2F
Masa cząsteczkowa: 102.9
Temperatura wrzenia: 8.9°C
Temperatura topnienia: -135°C
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 1 (słaba)
Prężność par, kPa at 21°C: 159
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.8
Temperatura samozapłonu: 522°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.55  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W postaci cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy w wysokich stężeniach.(,) Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować zaburzenia rytmu serca. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 10 ppm.
MAK: 43 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: II(2) 

ŚRODOWISKO
Avoid release to the environment because of its impact on the ozone layer. 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
Zapach nie ostrzega o obecności stężeń toksycznych.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018