« back to the search result list(pl)  
2,2'-DIMETYLO-2,2'-AZODIPROPIONONITRYLICSC: 1090 (Kwiecień 2004)
Azobis(izobutyronitryl)
2,2'-Azobis(2-metylopropanonitryl)
2,2'-Azodiizobutyronitryl
2,2'-Dicyjano- 2,2'-azopropan
CAS #: 78-67-1
UN #: 3234
EINECS #: 201-132-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową. Ryzyko pożaru i wybuchu podczas rozpuszczania w rozpuszczalnikach organicznych. Materiał wybuchowy.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  NIE narażać na wstrząsy lub tarcie. System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć dużych ilości wody, rozproszone prądy wodne.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy   Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból głowy. Nudności. Osłabienie. Drgawki.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
2,2'-DIMETYLO-2,2'-AZODIPROPIONONITRYL ICSC: 1090
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tetrametylosukcynonitrylu (patrz: ICSC 1121) i cyjanku. Może ulec rozkładowi w sposób wybuchowy podczas uderzenia, tarcia lub wstrząsu.(,) Może wybuchnąć podczas ogrzewania. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z alkoholami, utleniaczami, ketonami, takimi jak aceton, aldehydami oraz węglowodorami, takimi jak heptan.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C8H12N4 / (CH3)2(CN)CN=NC(CN)(CH3)2
Masa cząsteczkowa: 164.2
Gęstość : 1.1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.20°C: <1
Temperatura samozapłonu: 64°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę.(,) 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
Temperatura rozkładu: brak danych.
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: E, Xn; R: 2-11-20/22-52/53; S: (2)-39-41-47-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018