« back to the search result list(pl)  
2,3,4,6-TETRACHLOROFENOLICSC: 1089 (Październik 2005)
2,4,5,6-Tetrachlorofenol
CAS #: 58-90-2
UN #: 2020
EINECS #: 200-402-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka). Drgawki.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Ból głowy. Zawroty głowy. Wymioty. Osłabienie. Drgawki. Skurcze mięśni. Gorączka. Pocenie się. Patrz: Adnotacje.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
2,3,4,6-TETRACHLOROFENOL ICSC: 1089
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BRĄZOWE SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJĄCA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie żrących dymów, w tym chlorowodoru. 

Wzór chemiczny: C6H2Cl4O
Masa cząsteczkowa: 231.9
Temperatura topnienia: 70°C
Gęstość : 1.8 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.1 (bardzo słaba)
Temperatura zapłonu: 100°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 4.45  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę.(,) Substancja może działać na skórę.(,) Co może być przyczyną trądzika chlorowego. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w rybach. 

ADNOTACJE
2,3,4,6-Tetrachlorophenol is a polychlorophenol which, as a group, has been classified by IARC (1999) as possibly carcinogenic to humans, but the data on this specific substance are inconclusive.
No data are available on this isomer but a mixture of tetrachlorophenols may cause irritation of the skin, eyes and respiratory tract.
These substances may cause acute metabolic effects resulting in damage in several organs notably in central nervous system.
Some technical products may contain highly toxic impurities including polychlorinated dibenzo-p-dioxins and furans.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 25-36/38-50/53; S: (1/2)-26-28-37-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018