« back to the search result list(pl)  
HEPTAN-1-OLICSC: 1082 (Kwiecień 2005)
1-Heptanol
Alkohol n-heptylowy
1-Hydroksyheptan
n-Heptanol
CAS #: 111-70-6
UN #: 2810
EINECS #: 203-897-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 70°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 70°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć pianę odporną na alkohol. Użyć suchy proszek gaśniczy. Użyć ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Uczucie senności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać obojętnym absorbentem. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami, utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
HEPTAN-1-OL ICSC: 1082
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z utleniaczami oraz mocnymi kwasami.(,) 

Wzór chemiczny: C7H16O / CH3(CH2)6OH
Masa cząsteczkowa: 116.2
Temperatura wrzenia: 175°C
Temperatura topnienia: -34°C
Gęstość : 0.82 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.1
Prężność par, Pa w temp.20°C: 15
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.01
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 70°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 275°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.9-?
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.62  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja działa(ją) słabo drażniąco na skórę. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować skutki w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania i rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018