« back to the search result list(pl)  
BURSZTYNIAN DIETYLUICSC: 1079 (Kwiecień 2005)
Ester dietylowy kwasu butanodiowego
Butanodian dietylu
Ester dietylowy kwasu bursztynowego
CAS #: 123-25-1
EINECS #: 204-612-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć suchy proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Rozsypaną/rozlaną substancję przysypać obojętnym absorbentem. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
BURSZTYNIAN DIETYLU ICSC: 1079
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie substancji powoduje wydzielanie się toksycznych gazów. 

Wzór chemiczny: C8H14O4 / CH3CH2OCO(CH2)2COOCH2CH3
Masa cząsteczkowa: 174.2
Temperatura wrzenia: 217°C
Temperatura topnienia: -21°C
Gęstość : 1.04 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.2
Prężność par, kPa at 55°C: 0.133
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.01
Temperatura zapłonu: 90°C c.c. 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018