« back to the search result list(pl)  
CHLOREK CYNKU(II)ICSC: 1064 (Kwiecień 2017)
Dichlorek cynku
CAS #: 7646-85-7
UN #: 2331
EINECS #: 231-592-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 NIE DOPUSZCZAĆ DO ROZPRASZANIA PYŁU I DYMÓW! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Nudności. Wymioty. Ból brzucha. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

correxcl mark;warnenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z mocnymi zasadami, silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
CHLOREK CYNKU(II) ICSC: 1064
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁA HIGROSKOPIJNA BEZWONNA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów chlorowodoru i tlenków cynku. Roztwór wodny jest kwasem o średniej mocy. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi zasadami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów. 

Wzór chemiczny: ZnCl2
Masa cząsteczkowa: 136.3
Temperatura wrzenia: 732°C
Temperatura topnienia: 290°C
Gęstość : 2.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 432 (bardzo dobra) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy i skórę. Aerozol działa(ją) silnie drażniąco na drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Wdychanie w dużych stężeniach frakcji respirabilnej (np. dymów) może spowodować zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych (ARDS), zwłóknienie płuc i śmierć. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko when dispersed, especially if respirable particles (such as fumes) are generated. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (fume): 1 mg/m3, jako TWA; (fume):.
TLVSTEL1 2 mg/m3.
MAK: (frakcja respirabilna): 0.1 mg/m3; peak limitation category: I(4); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
MAK: (frakcja wdychalna): 2 mg/m3; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Other UN: 1840 Zinc chloride solution, Hazard Class 8.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: C, N; R: 22-34-50/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018