« back to the search result list(pl)  
WĘGLIK KRZEMU (NIEWŁÓKNISTY)ICSC: 1061 (Październik 2004)
Karborund
Krzemek węgla
CAS #: 409-21-2
EINECS #: 206-991-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Unikać wdychania pyłu.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra      
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
 
OPAKOWANIE
 
WĘGLIK KRZEMU (NIEWŁÓKNISTY) ICSC: 1061
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KRYSZTAŁY W KOLORZE OD ŻÓŁTEGO PRZEZ ZIELONY PRZEZ NIEBIESKI DO CZARNEGO, W ZALEŻNOŚCI OD CZYSTOŚCI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: SiC
Masa cząsteczkowa: 40.1
Temperatura sublimacji: 2700°C
Gęstość : 3.2 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne . 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja inhalacyjna): 10 mg/m3, jako TWA.
TLV: (frakcja respirabilna): 3 mg/m3, jako TWA.
MAK: kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
This card does not apply to silicon carbide in "fibrous" or "whisker" form.
There is evidence of fibrosis in mixed dust situations, the risk of which is enhanced in persons with tuberculosis.
There is no evidence that silicon carbide (non-fibrous) causes fibrosis in the absence of other dusts. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018