« back to the search result list(pl)  
GLIKOL DIPROPYLENOWYICSC: 1055 (Kwiecień 2000)
Eter 2,2'-dihydroksydipropylowy
Glikol 1,1'-dimetylodietylenowy
1,1'-Oksydipropan-2-ol
Eter bis(2-hydroksypropylowy)
CAS #: 110-98-5
EINECS #: 203-821-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
GLIKOL DIPROPYLENOWY ICSC: 1055
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
LEKKO LEPKA BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 

Wzór chemiczny: C6H14O3 / CH3CHOHCH2OCH2CHOHCH3
Masa cząsteczkowa: 134.2
Temperatura wrzenia: 232°C
Temperatura topnienia: -40°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.0
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, Pa w temp.25°C: 4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.63
Temperatura zapłonu: 138 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 310°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.2-12.6
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.7/-1.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018