« back to the search result list(pl)  
BARICSC: 1052 (Październik 1999)
CAS #: 7440-39-3
UN #: 1400
EINECS #: 231-149-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z wodą.  System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć specjalny proszek gaśniczy, suchy piasek. NIE stosować wody.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 4.3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z fluorowcowanymi rozpuszczalnikami, silnymi utleniaczami oraz kwasami. W suchym miejscu. W atmosferze gazu obojętnego, W oleju lub W beztlenowych płynach. 
OPAKOWANIE
 
BAR ICSC: 1052
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁAWA DO BIAŁEJ BŁYSZCZĄCA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
W postaci proszku, S(s)ubstancja może ulec samoistnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. Reaguje gwałtownie z(ze) utleniaczami i kwasami. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z chlorowcowanymi rozpuszczalnikami.(,) (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: Ba
Masa atomowa: 137.3
Temperatura wrzenia: 1640°C
Temperatura topnienia: 725°C
Gęstość : 3.6 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.5 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: (w przeliczeniu na Ba, frakcja wdychalna): 0.5 mg/m3; peak limitation category: II(8); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: (w przeliczeniu na ): 0.5 mg/m3 jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Reacts violently with fire extinguishing agents such as water, bicarbonate, powder, foam, and carbon dioxide.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018