« back to the search result list(pl)  
CHLOREK AMONUICSC: 1051 (Grudzień 2000)
Salmiak
CAS #: 12125-02-9
EINECS #: 235-186-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku), wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Ból gardła. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zapewnić odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z azotanem amonowym oraz chloranem potasu. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
 
CHLOREK AMONU ICSC: 1051
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNA BEZBARWNA DO BIAŁEJ HIGROSKOPIJNA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych i drażniących dymów (tlenków azotu, amoniaku i chlorowodoru). Roztwór wodny jest słabym kwasem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z azotanem amonowym oraz chloranem potasu.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na miedź i jej związki.(,) 

Wzór chemiczny: NH4Cl
Masa cząsteczkowa: 53.5
Temperatura wrzenia: 520°C
Rozkłada się w temp.338
Gęstość : 1.5 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 28.3
Prężność par, kPa at 160°C: 0.13  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie pyłów lub dymów i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak uciażliwe stężenie pyłu w powietrzu może być szybko osiągnięte. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: 10 mg/m3, jako TWA.
TLVSTEL1 20 mg/m3 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 22-36; S: (2)-22 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018