« back to the search result list(pl)  
1,2,4-TRICHLOROBENZENICSC: 1049 (Listopad 2003)
1,2,4-Trichlorobenzol
niesym-Trichlorobenzen
CAS #: 120-82-1
UN #: 2321
EINECS #: 204-428-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie. Szorstkość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Ból gardła. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. SzczelnychW przypadku ciała stałego: zamieść rozsypaną substancję do pojemników. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
1,2,4-TRICHLOROBENZEN ICSC: 1049
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ LUB BIAŁE O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym chlorowodoru. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C6H3Cl3
Masa cząsteczkowa: 181.5
Temperatura wrzenia: 213°C
Temperatura topnienia: 17°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.5
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l: 34.6
Prężność par, Pa w temp.25°C: 40
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.26
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.002
Temperatura zapłonu: 105°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 571°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.5-6.6 (w temp.150°C)
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.98  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C; jednak znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Substancja może działać na wątrobę.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-STEL1 5 ppm.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B.
EU-OEL: 15.1 mg/m3, 2 ppm jako TWA; 37.8 mg/m3, 5 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w rybach. 

ADNOTACJE
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
See ICSCs 0344 and 1222. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 22-38-50/53; S: (2)-23-37/39-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018