« back to the search result list(pl)  
CHLORAN(III) SODUICSC: 1045 (Kwiecień 2000)
Sól sodowa kwasu chlorawego
CAS #: 7758-19-2
UN #: 1496
EINECS #: 231-836-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z czynnikami redukującymi lub materiałami organicznymi.  NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi i czynnikami redukującymi.    Użyć dużych ilości wody, rozproszone prądy wodne. NIE stosować ditlenku węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku), wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami, kwasami oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
CHLORAN(III) SODU ICSC: 1045
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
LEKKO HIGROSKOPIJNE BIAŁE KRYSZTAŁY LUB PŁATKI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w temp. 200°C.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z kwasami, związkami amonowymi, fosforem, siarką oraz ditionianem sodu.(,) To generuje zagrożenie wybuchowe. 

Wzór chemiczny: NaClO2
Masa cząsteczkowa: 90.44
Rozkłada się w temp.180-200
Gęstość : 2.5 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.17°C: 39  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Staje się wrażliwa na wstrząsy, jeśli zanieczyszczona jest materiałami organicznymi.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018