« back to the search result list(pl)  
POLISIARCZEK WAPNIAICSC: 1038 (Kwiecień 2005)
Wielosiarczek wapnia
CAS #: 1344-81-6
EINECS #: 215-709-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Patrz: Adnotacje.    NIE dopuszczać do kontaktu z kwasami. NIE używać otwartego ognia.    Użyć suchy proszek gaśniczy, suchy piasek.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Zawroty głowy. Ból głowy. Trudności w oddychaniu. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Bóle skurczowe brzucha. Nudności. Biegunka. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. NIE stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. W razie potrzeby podać tlen. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
POLISIARCZEK WAPNIA ICSC: 1038
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
POMARAŃCZOWA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU ZGNIŁYCH JAJ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z kwasami.(,) Co powoduje wytwarzanie bardzo toksycznego i łatwopalnego siarkowodoru. Działa niszcząco na metale.(,) Roztwór wodny jest zasadą o średniej mocy. 

Wzór chemiczny: CaSx

Względna gęstość (woda = 1): 1.28
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu i drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Substancja może szkodliwie działać na oddychanie komórkowe.(,) Co może spowodować drgawki i utratę przytomności. Narażenie może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
This substance forms hydrogen sulfide in stomach.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Substancja jest palna, ale temperatura zapłonu substancji nie została wymieniona w piśmiennictwie. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi, N; R: 31-36/37/38-50; S: (2)-28-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018