« back to the search result list(pl)  
KWAS NADOCTOWY (stabilizowany)ICSC: 1031 (Czerwiec 2015)
Kwas nadtlenooctowy
Kwas nadetanowy
Hydronadtlenek acetylu
PAA
CAS #: 79-21-0
UN #: 3105
EINECS #: 201-186-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 40.5°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Materiał wybuchowy.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi i gorącymi powierzchniami.  Powyżej 40.5°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. NIE narażać na wstrząsy lub tarcie.  Użyć rozproszone prądy wodne. Patrz: Adnotacje.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do plastikowych pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccorrenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.2; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
KWAS NADOCTOWY (stabilizowany) ICSC: 1031
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
GwałtownieRozkłada się w kontakcie z metalami.(,) Działa niszcząco na większość metali.(,) Co powoduje wytwarzanie wysoce łatwopalnego wodoru, I i tlenu. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów . Substancja reaguje z większością związków organicznych i nieorganicznych, powodując zagrożenie pożarowe i wybuchowe. 

Wzór chemiczny: C2H4O3 / CH3COOOH
Masa cząsteczkowa: 76.1
Rozkłada się w temp. >50
Temperatura topnienia: 0°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 2.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.04
Temperatura zapłonu: 40.5 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 200°C
Granice stężeń wybuchowych, % vol w powietrzu: patrz: Adnotacje 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie w dużych stężeniach może powodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (inhalable fraction and vapour):.
TLV-STEL1 0.4 ppm.
A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 0.316 mg/m3, 0.1 ppm; peak limitation category: I(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C; kategoria rakotwórczości: 4 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
W piśmiennictwie nie znaleziono danych dotyczących granic wybuchowości, ale jest to substancja palna o temperaturze zapłonu < 61°C.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Commercial peracetic acid is a mixture of peracetic acid, acetic acid, hydrogen peroxide and water.
See ICSCs 0164 and 0363.
Above 50°C the substance may undergo a self-accelerating decomposition reaction. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, C, N; R: 7-10-20/21/22-35-50; S: (1/2)-3/7-14-36/37/39-45-61; Nota: B, D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018