« back to the search result list(pl)  
NADTLENEK METYLOETYLOKETONU (techniczny)ICSC: 1028 (Październik 2005)
Nadtlenek 2-butanonu
Nadtlenek etylometyloketonu
MEKP
CAS #: 1338-23-4
UN #: 3101
EINECS #: 215-661-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z kwasami, zasadami lub czynnikami redukującymi.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z kwasami, zasadami, czynnikami redukującymi i gorącymi powierzchniami.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, ditlenek węgla, suchy piasek, pianę gaśniczą.  Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Uczucie pieczenia. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych plastikowych pojemników. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.2; Ryzyko Dodatkowe UN: 1 i 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. W zamykanym pojemniku. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
NADTLENEK METYLOETYLOKETONU (techniczny) ICSC: 1028
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Spalanie substancji powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi, aminami, metalami, mocnymi kwasami i mocnymi zasadami. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C8H16O4
Masa cząsteczkowa: 176.2
Rozkłada się w temp.>80
Względna gęstość (woda = 1): 1.10-1.17
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-STEL1 0.2 ppm 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
Technical product is sold with 40-60% of diluent (for example, dimethyl phthalate, cyclohexanol peroxide, diallyl phthalate) to reduce potential explosion hazard.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Other UN numbers 3105, 3107 for Organic peroxide. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018