« back to the search result list(pl)  
gamma-BUTYROLAKTONICSC: 1020 (Maj 2018)
1,4-Butanolid
Lakton kwasu masłowego
Tetrahydro-2-furanon
Dihydro-2(3H)-furanon
CAS #: 96-48-0
EINECS #: 202-509-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE używać otwartego ognia.  NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami niezgodnymi: Patrz: Zagrożenia Chemiczne  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Senność.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ!  Stosować rękawice ochronne.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Wymioty. Uczucie senności. Trudności w oddychaniu. Utrata przytomności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

correxcl mark;warn
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z kwasami, alkoholami, aminami, zasadami oraz utleniaczami. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
gamma-BUTYROLAKTON ICSC: 1020
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA OLEISTA HIGROSKOPIJNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z kwasami, zasadami, alkoholami, aminami oraz utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wytwarzanie drażniących dymów. 

Wzór chemiczny: C4H6O2
Masa cząsteczkowa: 86.1
Temperatura wrzenia: 204°C
Temperatura topnienia: -44°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.13 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Prężność par, kPa at 20°C: 0.15
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.0
Temperatura zapłonu: 98°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 455°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.4-16.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.64  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Spożycie może mieć wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Co może spowodować ekscytację i depresję ośrodkowego układu nerwowego. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować niewydolność oddechową, drgawki i utratę świadomości. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
MAK wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018