« back to the search result list(pl)  
BROMOBENZENICSC: 1016 (Kwiecień 2002)
Monobromobenzen
Bromek fenylu
CAS #: 108-86-1
UN #: 2514
EINECS #: 203-623-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 51°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia. NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 51°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
BROMOBENZEN ICSC: 1016
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym bromowodoru. 

Wzór chemiczny: C6H5Br
Masa cząsteczkowa: 157.02
Temperatura wrzenia: 156.2°C
Temperatura topnienia: -30.7°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.5
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.04
Prężność par, kPa at 25°C: 0.55
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.41
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.02
Temperatura zapłonu: 51°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 566°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 6-36.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.99  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę i nerki.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi, N; R: 10-38-51/53; S: (2)-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018