« back to the search result list(pl)  
CHLOROMRÓWCZAN FENYLUICSC: 1007 (Kwiecień 2017)
Chlorowęglan fenylu
Ester fenylowy kwasu chloromrówkowego
Chlorek fenoksykarbonylku
CAS #: 1885-14-9
UN #: 2746
EINECS #: 217-547-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 69°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 69°C stosować system zamknięty i wentylację.  NIE stosować wody. Użyć suchy proszek gaśniczy, ditlenek węgla, pianę odporną na alkohol.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w jamie ustnej i w gardle i klatce piersiowej. Ból gardła. Ból brzucha. Biegunka. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych plastikowych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą suchego piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorr
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ciecz palna
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. NIE przechowywać razem z kwasami, alkoholami, aminami, zasadami, utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
CHLOROMRÓWCZAN FENYLU ICSC: 1007
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO JASNOŻÓŁTEJ CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z wodą i wilgocią,.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru i fenolu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z kwasami, alkoholami, aminami, zasadami, utleniaczami oraz metalami.(,) 

Wzór chemiczny: C7H5ClO2 / C6H5OCOCl
Masa cząsteczkowa: 156.6
Temperatura wrzenia: 188-189°C
Temperatura topnienia: -28°C
Gęstość (w temp.20°C): 1.2 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, Pa w temp.20°C: 90
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.41
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 69°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 540°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. Poważne skutki miejscowe w kontakcie z oczami i skórą. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na skórę. Żrąca po spożyciu. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
See ICSCs 0163 and 0070. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018